Visit Tehachapi

Kasagiri

Local Japanese and sushi restaurant