Visit Tehachapi

Ichiban

Local Japanese sushi restaurant.